sluit

Afghanistan

An Ongoing Conflict.

Al weken wordt het nieuws beheerst door de ontwikkelingen in Afghanistan waar de Taliban de macht weer hebben gegrepen. Hoe is het zover gekomen 20 jaar na 11 september? Om grip te krijgen op de snelle ontwikkelingen, moeten we de geschiedenis en politieke context van de huidige situatie in Afghanistan begrijpen en hoe dit al decennialang verbonden is met de internationale gemeenschap. Op deze avond gaan we in gesprek met verschillende onderzoekers die een sociaal-politieke context bieden vanuit een internationaal perspectief op de huidige situatie in Afghanistan.

In samenwerking met GLOCAL (Institute for Management Research, Radboud Universiteit Nijmegen) organiseert LUX de lezing Afghanistan: An Ongoing Conflict; een lezing over de sociaal-politieke context omtrent de actuele ontwikkelingen in Afghanistan.

Inmiddels heb je de schrijnende beelden en verhalen over Afghanistan vast en zeker meer dan eens gezien en gehoord. Op zichzelf een verschrikkelijke ontwikkeling voor de Afghaanse bevolking. Maar ook verbijsterend aangezien het twintig jaar geleden is sinds 11 september wat leidde tot de militaire invasie door de VS en bondgenoten, met als één de belangrijkste doelen het verdrijven van de Taliban. Terwijl veel mensen in angst leven, rechten verliezen of al slachtoffer zijn geworden van geweld, schijnt de internationale gemeenschap onbeslist te zijn hoe precies om te gaan met deze politieke en humanitaire crisis.

Hoe is het zover gekomen 20 jaar na 11 september? Wat is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap? Wat houdt de toekomst in voor de Afghaanse bevolking? En hoe zit het met de duizenden mensen die niet op tijd geëvacueerd konden worden en de verantwoordelijkheid van onze eigen regering? Om grip te krijgen op de snelle ontwikkelingen moeten we begrijpen wat de sociaal-politieke context is van de huidige situatie in Afghanistan en hoe dit al decennialang verbonden is aan de internationale gemeenschap. Op deze avond schuiven verschillende onderzoekers aan tafel aan.

Over de sprekers

Dr. Romain Malejacq is politicoloog en conflict analist. Momenteel werkt hij als universitair docent bij de afdeling Bestuurskunde en Politicologie van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Centre for International Conflict Analysis and Management (CICAM). Hij heeft onderzoek gedaan naar krijgsheren, politiek geweld en staatsopbouw in Afghanistan. Zijn uitgebreide onderzoek in Afghanistan naar de rol van de krijgsheren resulteerde o.a. in de publicatie van zijn boek “Warlord Survival: The Delusion of State Building in Afghanistan”.

Najeeb Azad werkte o.a. voor de VN, ngo’s en academische instellingen in Afghanistan, Duitsland en Nederland. Als activist zet hij zich in voor Afghanistan, specifiek op thema’s rondom vredesopbouw, onderwijs, gender en armoede door middel van (inter)nationale evenementen. Najeeb was geboren in Afghanistan en vluchtte met het gezin het land uit vanwege etnische vervolging door de Taliban en groeide op in Pakistan. Onlangs voltooide hij zijn master waarbij hij als eerste Afghaanse student een Erasmusbeurs ontving van de Joint European Masters in Education Policies for Global Development. Momenteel werkt hij als risico analist bij een fin-tech bedrijf in Amsterdam.

Dr. Willemijn Verkoren is historicus en politicoloog met een doctoraat in internationale ontwikkelingsstudies. Zij is universitair hoofddocent Conflictstudies en Internationale Betrekkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast werkt ze als freelance onderzoeker en auteur op het gebied van gewelddadige conflicten, terrorisme, vredesopbouw en veiligheidsbeleid. Onlangs publiceerde Willemijn het boek “Uit de terreurspiraal: een nieuw perspectief op terrorisme.”

Lema Salah is historicus en gender- en diversiteitsexpert. Momenteel werkt ze als Ph.D. kandidaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Politicologie) en de Nederlandse Defensie Academie. Ze voltooide twee onderzoeksprojecten over het VN genderbeleid in Afghanistan, specifiek over gender mainstreaming tijdens conflictsituaties. Lema is geboren in Afghanistan en ontvluchtte in de jaren ’90 de burgeroorlog met haar familie. Haar werk is gericht op militaire geschiedenis, leiderschap, gender, diversiteit& inclusiviteit, VN en internationale betrekkingen.

Sorab Roustayar is spoken word artiest en de oprichter van Stichting Fite Qlub, waar hij momenteel ook voorzitter is. Tevens is hij de oprichter van de BIPOC LHBTQI+ Alliantie in Amsterdam. Zijn activisme begon bij het agenderen van de rechten van vluchtelingen. Sorab is namelijk geboren in Afghanistan en is zelf ook vluchteling geweest. Inmiddels zet hij zich al jaren in voor LHBTQI+ rechten maar ook andere thema’s komen terug in zijn activisme, zoals antiracisme en feminisme. Sorab maakt ook deel uit van het Comité21Maart en SPEAK, een moslimvrouwen collectief. Sorab identificeert zich als een moslim trans persoon. Op deze avond zal Sorab de lezing afsluiten met een voordracht.

Engelstalig programma, bestel je tickets live (€ 7,50) of online (€ 2,50).

De ticketopbrengsten van dit programma zullen worden besteed aan activiteiten voor de vluchtelingen op Heumensoord.


For weeks, the news has been dominated by the developments in Afghanistan since the Taliban regained control of the country. How did it come this far 20 years after 9/11? To get a grip on the rapid developments in recent weeks, we need to know and understand the socio-political context of the current situation of Afghanistan and how this has been connected to the international community for decades now. This evening we will have various researchers who will provide a socio-political context set within an international perspective to the current situation in Afghanistan.

In collaboration with GLOCAL (Institute for Management Research, Radboud University) LUX is organizing the event Afghanistan. An Ongoing Conflict. A lecture on the socio-political context of current developments in Afghanistan.

By now you have probably seen the harrowing images and heard the horrifying stories more than once. For weeks, the news has been dominated by the developments in Afghanistan since the Taliban regained control of the country. In itself a horrific turn of events for the Afghan people. But also astonishing since it has been twenty years since 9/11, which led to the US military invasion along with allies, with one of its aims being to defeat the Taliban. While many Afghan citizens are living in fear, losing rights or have already encountered violence, the international community is seemingly undetermined how to deal with the current political and humanitarian crisis.

How did it come this far 20 years after 9/11? What is the responsibility of the international community? What will the future hold for the Afghan people? And what about the thousands of people who could not get evacuated in time and the responsibility of our own government?

We will address these questions and more with various researchers who will provide us with a socio-political context.

Speakers

Dr. Romain Malejacq is a political scientist and conflict analyst. Currently he works as an assistant professor at Radboud University’s Department of Public Administration and Political Science and Centre for International Conflict Analysis and Management (CICAM). He has written extensively on warlords, political violence, and state-building in Afghanistan. Among other work, his extensive research resulted in the publication of his book “Warlord Survival: The Delusion of State Building in Afghanistan”.

 Najeeb Azad has previously worked with the United Nations, NGOs and academic institutions in Afghanistan, Germany, and the Netherlands. As part of his civil activism, he has spoken in various (inter)national events, and organized panel discussions and photo exhibitions across Europe to raise awareness about Afghanistan mainly focusing on peacebuilding, education, gender, and poverty. Najeeb was born in Afghanistan, and fled the country with his family due to ethnic persecution by the Taliban and lived his childhood as a refugee in Pakistan. He recently completed his Master’s degree in Europe as the first Afghan recipient of European Commission’s Erasmus scholarship for the Joint European Masters in Education Policies for Global Development. Currently, he works as Risk Analyst with a fin-tech company in Amsterdam.

Willemijn Verkoren is a historian and political scientist with a PhD in international development studies. She is Associate Professor Conflict Studies and International Relations at Radboud University Nijmegen. In addition, she works as a freelance researcher and author focusing on violent conflict, terrorism, peacebuilding and security policy. Recently, Willemijn published the book ‘Uit de terreurspiraal: een nieuw perspectief op terrorisme’.

Lema Salah is a historian and gender and diversity expert. Currently she works as a Ph.D. candidate at Radboud University (Political Science) and the Netherlands Defense Academy (Faculty of Military Sciences). She completed two research projects on the UN gender policies in Afghanistan, focusing on gender mainstreaming during conflict situations. Lema was born in Afghanistan and fled the civil war with her family in the 90s. Her work is focused on gender, policy analysis, military history and international relations. 

Sorab Roustayar is a spoken word artist and the founder and chairperson of the Fite Qlub Foundation. He is also the founder of the BIPOC LGBTQI+ Alliance in Amsterdam. His activism started by advocating for refugee rights. As Sorab was born in Afghanistan and was a refugee himself. For years he has been advocating for LGBTQI+ rights, but also other topics are part of his activism such as anti-racism and feminism. Sorab is also part of the Comité21Maart and SPEAK, a muslim womxn collective. Sorab identifies as a Muslim trans person. This evening Sorab will close the evening for us with a spoken word performance. 

Drinks & Book sale

After the event, you will have the possibility to chat with our speakers and buy Romain Malejacqs book “Warlord Survival: The Delusion of State Building in Afghanistan”; order Willemijn Verkoren’s book “Uit de terreurspiraal. Een nieuw perspectief op terrorisme” and various books by Afghan author Mashaal Harir (Dari) will be available as well.

Tickets, live (€7,50) or online (€2,50)

All proceeds of ticket sale will go to a project for the Afghan refugees in Heumensoord

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?