sluit

An Afghan Evening: Loneliness and Displacement

Connecting people through food, music and conversation i.s.m. Yalla Foundation
Instant Loneliness

Op de Waalbrug staat geschreven: Refugees Welcome. Nijmegen profileert zich als gastvrije stad, laten we deze naam eer aan doen. Tijdens An Afghan Evening zoeken we in samenwerking met Yalla Foundation gezamenlijk troost in eten, kunst en gesprek.

– English Below –

Verbinding tussen Nijmegenaren en Nieuwkomers

We zoeken tijdens deze avond naar verbinding tussen Nijmegenaren in hart en nieren en Nieuwkomers. En tussen generaties vluchtelingen. Hiermee slaan we een brug tussen ‘wij’ en ‘zij’, zodat we elkaar kunnen ondersteunen, en verbinding voelen in ons universele mens-zijn.

Eenzaamheid treft ons allemaal, maar de een misschien net harder dan de ander. Wat er duizenden kilometers verderop gebeurt, wordt ook hier in Nederland gevoeld. Door mensen met een Afghaanse achtergrond, door mensen die zich herkennen in de situatie, door mensen die zich begaan voelen met het lot van andere mensen én door mensen die huis en haard hebben moeten achterlaten om te ontkomen aan de verschrikkelijke situatie in hun thuisland en daardoor nu verblijven in een van de opvangplekken in Nederland, zoals Heumensoord. Iedereen heeft een ander pad bewandeld in dit leven, vanavond komen die paden samen. Misschien voor dit moment, misschien voor langere tijd.

Interactief gespreks- en kunstdiner

In deze interactief gespreks-en kunstdiner gaan we op zoek naar verbinding, houvast en context. Dat doen we samen met Afghaanse Nederlanders, kunstenaars en – niet in de laatste plaats – de nieuwe bewoners van kamp Heumensoord. Door de inzet van verschillende interactieve gespreksvormen, persoonlijke verhalen en kunst gaan we op zoek naar universele woorden voor ‘je thuis voelen’, ‘familie’, ‘eenzaamheid’ en ‘troost’. Want deze gevoelens verbinden ons, maar komen toch zelden ter tafel.

Over de gespreksleider

Deze avond wordt geleid door gesprekleider Lema Salah. Geboren in Afghanistan, getogen in Brabant en al een tijdlang trotse Nijmegenaar. Momenteel is zij als Ph.D. onderzoeker werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als moderator zoekt zij naar raakvlakken tussen wetenschap en de culturele sector in het kader van actuele maatschappelijke discussies.

Het eten voor deze avond wordt verzorgd door Hafiza, Afghan Cuisine. De aankleding wordt verzorgd door Moenen Woninginrichting.

Dit programma is Engelstalig, de voertaal voor de gesprekken aan tafel is Engels. 
Tickets zijn 17,50 dit is inclusief maaltijd. Bewoners van Heumensoord schuiven gratis aan.

Over de programmaweek Instant Loneliness

In een samenwerking met Via Berlin organiseert LUX de programmaweek ‘Instant Loneliness’. In deze week gaan verschillende groepen met elkaar in gesprek over eenzaamheid. Daarin staan verschillende vragen centraal, zoals ‘Hoe ziet eenzaamheid eruit?’ en ‘Is het altijd erg om eenzaam te zijn?’. In deze week wordt onderzocht op welke manieren je over een moeilijk onderwerp als eenzaamheid met elkaar kan praten. Als onderdeel van de programmaweek ‘Instant Loneliness’ gaan LUX en Via Berlin onder andere in gesprek met daklozen, ouderen en Afghaanse vluchtelingen. Bij het programma Brieven aan de eenzaamheid staat eenzaamheid onder kinderen centraal.

WO 24 NOV
15.00 uur Brieven aan de eenzaamheid (8+)
Gesprekken over alleen zijn met kinderen i.s.m. Via Berlin
19.00 uur Cursus – eenzaamheid in film
Cursusles door Constant Hoogenbosch
20.30 uur Via Berlin & Cello Octet Amsterdam – Instant Loneliness
Een muzikale totaalervaring over eenzaamheid

DO 25 NOV
20.00 uur Buitenstaanders
Talkshow met dak- en thuislozen i.s.m. Beeldbrengers en Via Berlin
20.30 uur Via Berlin & Cello Octet Amsterdam – Instant Loneliness

Een muzikale totaalervaring over eenzaamheid

VR 26 NOV
20.30 uur Via Berlin & Cello Octet Amsterdam – Instant Loneliness
Een muzikale totaalervaring over eenzaamheid

ZA 27 NOV
17.30 uur An Afghan Evening: Loneliness and Displacement
Connecting people through food, music and conversation
20.30 uur Via Berlin & Cello Octet Amsterdam – Instant Loneliness

Een muzikale totaalervaring over eenzaamheid

ZO 28 NOV
14.00 uur De kleine zondagsviering
Eenzaamheid door generaties heen i.s.m. Sterker, Cultuur op de Campus & Via Berlin
16.00 uur Via Berlin & Cello Octet Amsterdam – Instant Loneliness
Een muzikale totaalervaring over eenzaamheid

Dit programma wordt georganiseerd door LUX en Via Berlin, in samenwerking met de Radboud Universiteit, Cultuur op de Campus, Sterker, Beeldbrengers, Yalla Foundation, FPK en Prins Bernhard Cultuurfonds.


It is written on the Waal Bridge: Refugees Welcome. Nijmegen presents itself as a hospitable city, so we should live up to the promise. On this evening we seek comfort, in collaberation with Yalla Foundation, in food, art and conversation.

On this evening, we aim to establish a connection between native-born Nijmegen citizens and Newcomers, and between various generations of refugees. We want to close the gap between ‘us’ and ’them’, in order to support eachother and feel a connection in our universal ‘humanness’.

Loneliness can hit us all, but it may hit some harder than others. What happens a thousand kilometers away from here, is also felt in the Netherlands. By people with an Afghan background, by people who recognize themselves in the situation, by people who are moved by the misfortune of others and by people who had to leave there homes to escape the terrible situation happening in their home country and now have to stay in one of the refugee shelter locations in The Netherlands, such as Heumensoord. Everyone walks a different path in life, tonight these paths will cross. Maybe for the moment, maybe for longer.

In this interactive conversation- and artdiner we seek connection, support and context. We do this together with Afghan Dutch people, artists en -most importantly- with the new inhabitants of shelter location Heumensoord. Trough the application of different sorts of interactive conversations, personal stories and art we seek universal words for ‘feeling home’, ‘family’, ‘loneliness’ and ‘comfort’. Because these feelings connect us, but are rarely talked about.

About the moderator

The evening is regulated by moderator Lema Salah. Lema works as a historian and as a diversity- and inclusivity expert. Currently she works as a Ph.D. candidate at Radboud University (Political Science) with a researchproject regarding leadership and organizational structures within the Dutch military. As a moderator, she is seeking for bridges between science and the cultural sector in social discussions. Lema fled the civil war in Afganistan with her parents when she was three years old.

The food for this evening will be provided by Hafiza, Afghan Cuisine. The decoration is provided by Moenen Woninginrichting.

This program is in English, which entails that conversations will be in English. Keep that in mind if you would like to join. Tickets are € 17,50 meal included, residents of Heumensoord will join for free.

Instant Loneliness

In coöperation with Via Berlin, LUX is organizing the context week ‘Instant Loneliness’. During this week we will talk with various groups about loneliness. Questions like ‘What does loneliness look like?’ and ‘Is it always bad to feel loneliness’ are put forward. During this week we also investigate in which ways we can talk about such a difficult topic with eachother. As a part of the context week ‘Instant Loneliness’, LUX and Via Berlin talk with children, elderly and the homeless.

Program Instant Loneliness

Wednesday november 24th – Brieven aan de eenzaamheid (€ 10,00)

Thursday november25th – Buitenstaanders (€ 7,50)

Zaterdag november 27th – Loneliness and Displacement (€ 17,50)

Zondag november 28th – De kleine zondagsviering (€ 10,00)

From november 24th until november 28th you can join the musical experience Instant Loneliness. Buying a ticket will give you € 2,50 off at one of our programs.

This program is organized by LUX and Via Berlin, in coöperation with The Radboud University, Cultuur op de Campus, Sterker, Beeldbrengers, Yalla Foundation, FPK and Prins Bernhard Cultuurfonds.

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?