sluit

Radboud Reflects – Sustainable by Law? On the Responsibility of Corporations

Conversation with legist and economist Holger Fleischer

Mogen we verwachten dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt of moeten we dat afdwingen per wet? Met klimaatverandering hoog op de politieke agenda wordt veel gediscussieerd over de plek die het bedrijf inneemt in de samenleving. Staan we aan de vooravond van een transitie naar duurzaam ondernemingsbeleid? Denk mee met de vooraanstaande Duitse jurist Holger Fleischer over de maatschappelijke rol van bedrijven.

-English below-

Op het vlak van klimaat, milieu en de wet zijn het roerige tijden. Europa werkt aan zijn Green deal en heeft bedrijven al verplicht gesteld om naast de jaarcijfers ook hun duurzaamheidsbeleid openbaar te maken. De Europese Commissie debatteert intussen over hoe duurzaamheid een integraal onderdeel moet worden in de strategie van een bedrijf. In Nederland zette de klimaatzaak tegen Shell de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf op scherp. Het idee dat een bedrijf ook wat betreft klimaat en milieu een speler op de vrije markt is, verliest dus steeds meer aan terrein.

Klimaatplicht

Zijn dit goede ontwikkelingen en hoe moeten we juridisch invulling geven aan een klimaatplicht voor bedrijven? Holger Fleischer legt uit of bestaande modellen toereikend zijn voor de opgaven van morgen. Daarna gaat hij in gesprek met klimaatwetenschapper Heleen de Coninck, jurist Tom Salemink en milieuwetenschapper Ingrid Visseren-Hamakers over de relatie tussen overheid, bedrijf en duurzaamheid.
Hoe ver kan de overheid gaan met het verplicht opleggen van een duurzaam ondernemingsbeleid? Wat zijn de juridische gevolgen van een dergelijke verplichting? Betekent een klimaatplicht voor bedrijven ook een klimaatplicht voor hun bestuurders? De nood voor een vergaand klimaatbeleid is hoog. Heiligt dit ook ten opzichte van ondernemingen de middelen? Ethicus Marcel Becker is de gespreksleider.

Over de sprekers

Holger Fleischer is directeur van het Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg en hoogleraar aan de Bucerius Law School in Hamburg. Op 21 oktober 2021 ontvangt hij een eredoctoraat aan de Radboud Universiteit. Hij staat bekend als een van de grote vernieuwers van het ondernemingsrecht in Duitsland en mengt zich uitdrukkelijk in het debat over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven.

Heleen de Coninck is universitair hoofddocent Innovatiestudies en duurzaamheid aan de Radboud Universiteit en hoogleraar Socio-technische innovatie en klimaatverandering aan de TU Eindhoven. Sinds 2002 is ze betrokken bij diverse rapporten van het invloedrijke Intergovernmental Panel on Climate Change.

Tom Salemink is universitair hoofddocent Ondernemingsrecht en gespecialiseerd in corporate governance en corporate litigation. Hij is gepromoveerd op het onderzoek ‘Uitkoop van minderheidsaandeelhouders’.
Ingrid Visseren-Hamakers is hoogleraar Environmental governance and politics aan de Radboud Universiteit. Zij is een van de auteurs van het Global assessment van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Dit is een programma van Radboud Reflects en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De voertaal is Engels.

Deelname

Deelname in de zaal kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis.

Let op: bij deze lezing vragen we om een Coronatoegangsbewijs via een test-, vaccinatie- of herstelbewijs. Er is geen livestream. De opname komt achteraf online.


Sustainable by Law? On the Responsibility of Corporations | Conversation with legist and economist Holger Fleischer
Tuesday 19 October 2021 | 20.00 – 21.30 hrs. | LUX, Nijmegen
Radboud Reflects and Faculty of Law

Can we expect corporations to be socially responsible or do we need to enforce this by law? With climate change high on the political agenda, there is a lot of discussion about the role corporations fulfill in our society. Are we on the eve of a transition to more sustainable corporate policies? Learn from leading German legist Holger Fleischer about the social responsibility of corporations.

Free market

We are living in turbulent times in terms of climate, the environment and the law. The European Union is working on its Green Deal and has already made it mandatory for companies to publish their sustainability policy in addition to the annual figures. Meanwhile, the European Commission is debating how sustainability should become an integral part of a company’s strategy. In The Netherlands, the lawsuit against Shell underlined the environmental responsibility of corporations. The idea that the principles of the market economy should persist, even as regards the climate, is losing ground.

Climate law

Are these developments to be welcomed and what should a climate law for companies look like? Holger Fleischer explains whether existing models are sufficient for the issues of tomorrow. Next to that he discusses the relationship between government, corporations and sustainability with climate scientist Heleen de Coninck, legist Tom Salemink and environmental scientist Ingrid Visseren-Hamakers.
How far can our government go with imposing a sustainable corporate policy? What are the legal consequences of such an obligation? Does a climate law for corporations also make their directors accountable? A far-reaching climate policy is highly needed. Does this also justify the means regarding corporations? Ethicist Marcel Becker moderates the discussion.

About the speakers

Holger Fleischer is director of the Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg and professor at the Bucerius Law School in Hamburg. On 21October 2021, he will receive an honorary doctorate from Radboud University. He is known as one of the great innovators of corporate law in Germany and explicitly intervenes in public debate on corporate social responsibility.

Heleen de Coninck is associate professor of Innovation Studies and Sustainability at Radboud University and professor of Socio-technical Innovation and Climate Change at Eindhoven University of Technology. Since 2002 she has been involved in various reports of the influential Intergovernmental Panel on Climate Change.

Tom Salemink is an associate professor of corporate law and specializes in corporate governance and corporate litigation. He obtained his doctorate for the study ‘Buy out of minority shareholders’.

Ingrid Visseren-Hamakers is professor of Environmental governance and politics at Radboud University. She is one of the authors of the Global assessment of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

This is a program of Radboud Reflects and Radboud University Faculty of Law. This program is in English.

Participation

Participation costs € 7,50 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders pay € 5,- | Students and pupils and Radboud Reflects-subscribers have free admittance.

Note that we request a coronaticket for this program. There is no live stream available.

 

De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?