sluit

Jelena Kostic

How it Ends
Language No Problem

HOW IT ENDS van Jelena Kostić is een aangrijpende dansvoorstelling over de noodzaak van flexibiliteit, doorzettingsvermogen en samenwerking. Geniet tijdens dit programma ook van de dansfilm My Own Worst Enemy en een inspirerende inleiding.

Twee dansers bevolken het speelveld. Ze hebben ieder een duidelijk doel voor ogen, maar de weg ernaartoe is gevuld met obstakels, zowel fysiek als mentaal. De dansers krijgen in HOW IT ENDS niet alleen met elkaar te maken, maar ook met een decor vol levensgrote dominostenen. Hiermee brengt de Nederlands-Servische choreograaf Jelena Kostić de spontaniteit en de grilligheid van het leven naar de dansvloer. In de meest letterlijke zin van het woord werpen de blokken, met hun onvoorspelbare gedrag, obstakels op.

Free Running

Jelena Kostić gebruikt het lichaam als ultiem vertelinstrument in een doorleefde danstaal vol contrasten en emoties. Voor de danstaal van HOW IT ENDS liet ze zich inspireren door free running, een genre binnen de urban dance waarin de dansers zich verhouden tot verschillende obstakels en omgevingselementen.

Nieuwe versie voor twee dansers

HOW IT ENDS ging in maart 2020, kort voor de lockdown, in première met vier dansers. Vanwege de coronamaatregelen is de voorstelling aangepast voor twee dansers. De focus verplaatst zich van groepsdynamiek naar de dynamiek tussen twee individuen, die op elkaar aangewezen zijn.

Persoonlijke ervaringen als motor

Startpunt voor HOW IT ENDS was Jelena’s interesse voor de werking van focus en tunnelvisie, iets waar ze zelf in haar carrière als danseres en vervolgens choreograaf vaak mee te maken heeft gehad. Volharden, vallen, opstaan, opnieuw beginnen en soms ook opgeven. Voor haar voorstelling sprak ze met professionele atleten en dansers, maar ook met vrouwen in topfuncties. Deze concrete, persoonlijke verhalen vormden de motor voor een voorstelling die uiteindelijk over universele en herkenbare menselijke ervaringen gaat.

Dansfilm MY OWN WORST ENEMY

Behalve theatervoorstellingen, maakt Jelena Kostić ook dansfilms over de thematiek van haar voorstellingen. Daarom wordt na afloop van de live-voorstelling ook MY OWN WORST ENEMY vertoond, de film die Jelena onlangs maakte met regisseur Harrie Verbeek. Waar HOW IT ENDS de mens toont in relatie tot de ander, zoomt MY OWN WORST ENEMY in op de blokkades die we vooral voor onszelf opwerpen.

Inspiratiebronnen tijdens inleiding

Voorafgaand aan de voorstelling deelt Jelena haar inspiratiebronnen voor de voorstelling. Van filmmateriaal tot de gesprekken die ze voerde met verschillende ervaringsdeskundigen en haar dansers.


Two dancers populate the playing field. They each have a clear goal in mind, but the road to it is filled with obstacles, both physical and mental. A poignant performance about the need for flexibility, perseverance and cooperation.

In HOW IT ENDS the dancers are not only confronted with each other, but also with a setting full of life-size dominoes. In this way the Dutch-Serbian choreographer Jelena Kostić brings the spontaneity and capriciousness of life to the dance floor. In the most literal sense of the word, the blocks, with their unpredictable behaviour, throw up obstacles.

Free Running

Jelena Kostić uses the body as the ultimate narrative instrument in a dance language full of contrasts and emotions. For HOW IT ENDS she found inspiration in free running, a genre within urban dance in which the dancers relate to different obstacles and elements in their environment.

New version for two dancers

HOW IT ENDS premiered with four dancers in March of 2020, shortly before the lockdown. Because of the corona measures the performance has been adapted for two dancers. This entails the shift of focus from group dynamics to the dynamics between two individuals, who are ultimately dependent on each other.

Personal experiences as a motor

The starting point for HOW IT ENDS was Jelena’s interest in the workings of focus and tunnel vision, something she herself has often had to deal with in her career as a dancer and choreographer. Perseverance, trial and error, getting up, starting all over again and sometimes giving up. As part of her research for this performance, Jelena spoke with not only professional athletes and dancers, but also with women in top positions. These concrete, personal stories were the driving force behind a performance that is ultimately about universal and recognisable human experiences.

Dance film: MY OWN WORST ENEMY

In addition to theatre performances, Jelena Kostić also makes dance films based on the theme of her performances. That is why MY OWN WORST ENEMY, the film that Jelena recently made with director Harrie Verbeek, will also be screened after the live performance. Whereas HOW IT ENDS shows human beings in relation to others, MY OWN WORST ENEMY zooms in on the obstacles we create for ourselves in our own minds..

Talk: sources of inspiration

In this talk, Jelena shares her sources of inspiration for the performance. From film material to the various conversations she had in preparation of HOW IT ENDS.

  • De voorstelling is een ode aan de spelende mens. Met een blokkendoos kan die zich eindeloos bezighouden.
      De Theaterkrant

    De nieuwste films, voorstellingen & debatten direct in je mail?