Privacy en cookies

Privacystatement van Stichting LUX

PRIVACYSTATEMENT VAN STICHTING LUX, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE NIJMEGEN, INGESCHREVEN ONDER NUMMER 10027342 BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL.

Stichting LUX (hierna: LUX) verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website lux-nijmegen.nl en bij het registratie- of aanmeldingsproces. Voorop staat dat LUX behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van de gebruikers van haar website. In dit privacystatement wordt gedetailleerd uitgelegd hoe LUX omgaat met jouw privacy.

Verwerking persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Aanmaken account/kopen van een ticket/kopen van een lux-pas/kopen van cadeaubonnen en strippenkaarten

Tijdens het registratieproces voor het aanmaken van een account en/of voor het kopen van een ticket, pas, cadeaubon of strippenkaart op onze website, word je gevraagd om jouw persoonsgegevens in te vullen. Na registratie bewaren wij jouw persoonsgegevens via het door jou opgegeven e-mailadres.

Als je voor sommige programma’s een ticket voor een voorstelling op een andere dag dan de dag van aankoop, koopt aan de kassa, vragen wij om jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om je te kunnen informeren over een afgelaste voorstelling.

Voor deelname aan een van de LUX loyaliteitsprogramma’s, zoals een LUX vriendenpas/of een LUX podiumpas vragen wij van jou ook persoonsgegevens. Tevens maken wij bij aanschaf van de pas aan onze fysieke kassa een foto, ter identificatie.

Wij verwerken in voor het aanmaken van een account, het kopen van een ticket of LUX-pas van jou de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Postcode;
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • IP-adres;
 • Pasfoto (alleen bij de aanschaf van een LUX-pas).
Samenwerkingspartners

Indien je aan te merken bent als samenwerkingspartner van LUX (bijvoorbeeld theatermaker, spreker, gespreksleider), dan slaan wij ook persoonsgegevens van jou op, zodat wij contact met je kunnen opnemen als we bijvoorbeeld een debat, voorstelling of evenement willen organiseren. In dat kader verwerken wij jouw voornaam, achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Soms verzamelen we ook jouw postadres en/of functie binnen de organisatie.

Nieuwsbrieven

Je kunt je via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij jou enkel om jouw e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee jij jezelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Doel verwerken persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer van jouw registratie. Wij bewaren jouw gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen;
 • Het afhandelen van leveringen en aankopen van onze producten en diensten;
 • Om contact met je op te kunnen nemen in het kader van jouw bestelling of andere vragen;
 • Het afhandelen van de betaling van jouw bestelling;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Om je te informeren over onze producten, diensten, acties en overige activiteiten en om je aanbiedingen te kunnen doen;
 • Ten behoeve van het uitvoeren van data-analyse en klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke plicht, zoals het bewaren van jouw bestelhistorie binnen de wettelijke termijn

Jouw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • In het belang van de veiligheid van de Staat;
 • Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.
Grondslag verwerken persoonsgegevens

Indien je bij ons een ticket of LUX-pas koopt, dan wel een samenwerkingspartner bent, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Ook kan het zijn dat LUX een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het bewaken van de veiligheid, het tegengaan van diefstal en een direct marketing belang. Denk bij die laatste situatie bijvoorbeeld aan het maken van foto’s of camerabeelden tijdens voorstellingen of evenementen, voor onze website of sociale media. LUX zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van jouw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van LUX anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van LUX zwaarder weegt, worden jouw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.
Mocht je desondanks ongewenst in beeld zijn gebracht, dan kun je daartegen bezwaar maken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Dan verwijderen we zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van jouw bezwaar, jouw foto.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan staat het je altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Indien je account langer dan drie jaar niet gebruikt is, zullen jouw persoonsgegevens worden verwijderd. Tenzij het langer bewaren van jouw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van LUX.

Ontvangers van jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, waaronder Buckaroo die voor ons de betalingen verzorgt;
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met jou;
 • Anderen, indien je daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend;
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door LUX;
 • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt, zullen op jouw verzoek, of uiterlijk twee jaar nadat de relatie tussen LUX en deze ontvangers is verbroken, worden verwijderd.

Doorgifte naar andere landen

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER, behalve aan Amazon Web Services, gevestigd in Japan. Amazon Web Services beschikt over een door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomst waarmee zij een passend beschermingsniveau biedt – ook volgens de Europese Commissie – voor de verwerking van jouw persoonsgegevens..

Verzet & correctie

Je kunt jouw accountgegevens inzien via onze website, www.lux-nijmegen.nl/account. Hier kun je met jouw inloggegevens inloggen in jouw account. In die beveiligde inlogomgeving kun je eerdere aankopen bekijken, persoonsgegevens inzien, aanvullen, wijzigen of verwijderen.

Verzet

Je kunt verder kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar [email protected]. LUX zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kun je in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar [email protected]. LUX zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal LUX de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heb je het recht om jouw persoonsgegevens:

 • Te corrigeren;
 • In te zien;
 • Te verwijderen, en;
 • Over te dragen.

Ook kun je de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken en heb je het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien je van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. LUX zal jou binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen jouw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van jouw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten

Tot slot informeren wij je dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien jouw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Beveiliging persoonsgegevens

LUX heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Dit kan je randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies en voor welk doel?

 1. Functionele cookies
  Deze zijn noodzakelijk om de door gevraagde dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er bijvoorbeeld voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de website ingevulde formulieren.
 2. Sessie-cookies
  Wij plaatsen ook cookies die slechts een beperkte tijd op je randapparatuur worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie-cookies worden gebruikt om surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. LUX kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van bezoekers.
 3. Permanente cookies
  Ook plaatsen we cookies die voor een langere periode op je randapparatuur blijven staan. Hierdoor wordt je randapparatuur bij een volgend bezoek aan de website herkent. Deze cookies bieden LUX de mogelijkheid om webinfo te tonen die specifiek aan je voorkeuren is aangepast. Doordat je voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaart je bij een nieuw bezoek aan de website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer.
 4. Cookies van derden
  Buiten de cookies die LUX zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op je randapparatuur. LUX heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. LUX biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. LUX wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de website worden geplaatst (Google Analytics, social Plug-ins).
Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt LUX gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op je randapparatuur aan de hand waarvan jouw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google anoniem geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan LUX verstrekt. LUX verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren.

Social plug-ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug-ins kun je informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug-ins worden door derde partijen cookies op je randapparatuur geplaatst. Deze kunnen zijn bedoeld om de gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking-cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen. Naast de toegang tot deze sociale media, worden via de website ook video’s getoond welke van websites van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video’s te kunnen tonen.

Verwijderen cookies

De toestemming die je geeft aan LUX voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kun je te allen tijde intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in je browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Je dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

De mogelijkheid bestaat dat de via een cookie verzamelde of anderszins uitgelezen informatie persoonsgegevens bevat. Indien dit het geval is, gebruiken en bewaren we de binnen lux-nijmegen.nl verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van een overeenkomst of voor het verstrekken van informatie over activiteiten. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wijziging Privacystatement

Het is mogelijk dat in dit privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit privacystatement is gepubliceerd op de website lux-nijmegen.nl. Houd deze website dus goed in de gaten. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 28 mei 2018.

Contactgegevens

Stichting LUX
Arsenaalgas 8
6511 PE Nijmegen
024-3822412
[email protected]